Fagligt katalog

– sammensæt et arrangement,
udviklingsforløb eller rådgivning

 

Få pudset de kulturelle briller og få konkrete redskaber til interkulturel dialog.
Vi arbejder med det helt grundlæggende, når dialogen slår knuder – og når den lykkes:

• Hvad er ’kultur’ egentlig – og hvad betyder det for vores møder med hinanden?
• Hvad betyder de forståelser og forventninger til os selv og hinanden for vores kommunikation?
• Hvordan skaber vi en god dialog uden misforståelser?
• Hvordan kan vi være nysgerrige på ’en ordentlig måde’?
• Hvordan kan vi konkret og i praksis lykkes med det gode samarbejde?
• Hvilke tiltag er mulige og hvordan kommer vi derhen?
• Hvilke redskaber skaber resultater?
• Hvordan lægger vi en handleplan, der forandrer – og som holder?
• Hvordan forankrer vi en forandring på den lange bane?


Interkulturel dialog er enkelt og svært på samme tid. Mange er gode til det – men de fleste af os træder i spinaten, også selvom vi godt ved, hvad det handler om. Vi bliver kloge af at se på os selv og dét, vi plejer – på fejlene og på det, der lykkes.

Jeg hjælper jer med at se på egen praksis, og med at blive bedre til at nå dem, I gerne vil samarbejde med.

Vælg et forløb, der passer jer. En faglig udviklingsdag eller et længere forløb for alle medarbejdere, eller et rådgivningsforløb til enkelte medarbejdere.

Få en gratis behovsanalyse ved vores første og uforpligtende møde.


 

Hvilken type rådgivning har I brug for, og hvad er mulighederne?

Praktiske overvejelser 

Omfang af tid – hvor meget skal der til?
Jo længere et forløb er, jo mere opnår deltagerne træning og kompetencer, og jo mere omsættes ny viden til handling.

En dag/et kort forløb kan fx bruges til at sætte fokus på udfordringer og træffe beslutninger om, hvordan der skal arbejdes med dem fremover. Deltagerne får en fælles grundviden og et fælles afsæt for tilgang og samarbejde, som ofte viser sig at have stor effekt.

Ved et forløb, der strækker sig over tid, giver jeg deltagerne små opgaver, som de afprøver i hverdagen og som vi følger op på. Vi lyser på dét, der virker, og finder på mere af det samme. Forløbet bliver en dynamisk udvikling, der involverer praksis og bliver konkret relateret. Et længere forløb implementerer nye metoder i institutionen. Et længere forløb giver desuden muligheder for at træne konkrete færdigheder, såsom fx samtaleteknikker.

Deltagere – hvem og hvor mange?
Supervision i en lille gruppe vil altid komme tættest på den konkrete hverdag. Men erfaringsdeling i en gruppe af forskellige institutioner og evt fag giver input på tværs og skaber fælles tværfagligt fodslag. Fagpersoner kan føle sig isoleret og det kan være motiverende at dele oplevelser og erfaringer, og at samskabe nye strategier. Det skaber energi at vide, at man kan bruge hinanden på tværs.

Et forløb kan starte med en dag, hvor flere institutioner/fag mødes, får viden og deler erfaringer, og måske lægger an til fælles strategi, nedsætter en arbejdsgruppe eller lignende. Herefter kan forløbet evt fortsættes ude på de enkelte institutioner/kontorer, evt som halve dage eller eftermiddagsmøder, hvor der superviseres ift de konkrete problematikker, der viser sig aktuelt.

Gør evt nogle til eksperter
Det kan være svært at afsætte den fornødne tid til samtlige ansatte. Da kan I uddanne én eller flere ’interkulturelle ambassadører’, der efterfølgende står for at være institutionens ekspert på området. Dels kan de observere og udfordre dét, de ser udspille sig (noget, jeg opfordrer alle institutioner til at turde), og dels kan de sparre med de ansatte om relevante udfordringer. Evt kan de indgå i en arbejdsgruppe på tværs af institutionerne i en kommune, der kan mødes og dele erfaringer – evt med supervision fra mig.

Hvor og hvordan?
I kan selv stå for et arrangement, eller vi kan arrangere i fællesskab, evt i samarbejde med et kursussted. Forløbet kan evt fortsætte ude hos jer på institutionerne.

Økonomi
Prisen afhænger af, hvor mange I er, hvordan I skruer forløbet sammen, hvor mange materialer I skal have osv. Grundpriser er: Fyraftensmøde 8.000, heldags grundforløb 15.000, supervisionstimer 1.200.

Jeg kan evt rådgive ift at finde støttemidler til at dække omkostningerne.

Gratis og uforpligtende introduktionsmøde, hvor vi afdækker jeres udfordringer, behov og muligheder.

 

Eksempler på forskellige typer af forløb 

Rådgivning
Mål med rådgivning kan fx være:
– at få generel viden og sparring
– at få hjælp til at håndtere aktuelle konkrete udfordringer
– at drøfte strategi og handleplan, internt eller ifm tværfagligt samarbejde
Rådgivning kan gives stort og småt – til ledelse, ledergrupper og/eller medarbejdere.

Fyraftensmøde – 3 timer

Oplæg med små øvelser. Arbejde med dialogkort og handleplaner i grupper.

I får sat ord på jeres udfordringer, får del i mine og hinandens erfaringer og omsat dét til enkle handleplaner. I går hjem med ny energi, hvor I glæder jer til at blive mere nysgerrige og udfordrende på egen praksis, og også mere kritiske overfor egne ’dominerende fortællinger’, fx om besværlige forældre eller besværlig ’kultur’. Fyraftensmødet kan være en god ’energizer’, men vi når selvfølgelig kun at skøjte hen over temaerne. Et fyraftensmøde kan være en anledning til at se på, hvad man måske har brug for at dykke mere ned i, hver især.

Grundforløb – 6 timer
Oplæg med små øvelser. Erfaringsdeling. Arbejde med dialogkort og handleplan i grupper.

På et grundforløb på en dag når vi en række små oplæg med eksempler og små øvelser, og der er tid til dialog og refleksion. Der arbejdes med handleplaner, og der lægges evt plan for opfølgning.

Udviklingsforløb og særlige temaer
Både fyraftensmøde og grundforløb sender deltagerne hjem med ny viden, motivation og intention. Men som med al anden læring hæfter dét sig bedst, som prøves og trænes. Jo flere øvelser, aha-oplevelser, træningsforløb mv, man får, desto mere inkorporeres redskaberne som en naturlig tilgang. Ved udviklingsforløb over længere tid tilbyder jeg fx:

  • Indføring i ’kulturdialoggrammet’; et særligt redskab til at arbejde med minoriteter.
  • Arbejde med konkrete redskaber til dialogmøder og samtaler.
  • Træning i gode samtaleteknikker (åbnende, anerkendende, ressourcefokuserede, brugerorienterede tilgange mv.)
  • Træning i interkulturelle kompetencer, fx observation af egen praksis og brugen af ’det tredje øje’ som udviklingsredskab.

I træningsforløbende bruges forskellige læringsformer såsom rollespil, forumteater, reflekterende teams, dialogkort mv.
Øvelserne eksemplificeres, så de senere kan bruges i personalegruppen og/eller ved forældremøder.

 

Hvad får I med hjem? Materialer og redskaber

Til hver del af et forløb gives der et sæt materialer, som kan tages med tilbage til institutionen og bruges som redskaber. Nogle af redskaberne vil være:

  • ’Kulturdialoggrammet’, som kan bruges som huskeseddel i alle samtaler, hvor man gerne vil skabe en åben dialog uden forforståelser.
  • ’Antropologisk pixi’; en tavle med de vigtigste huskeregler for samtaleteknikker, der sikrer en dynamisk dialog.
  • ’Dialogkort’; et redskab til reflekterende dialog på forældremødet eller personalemødet.
  • Korte tekster om kulturforståelse, forforståelser mv.